Kombinationen und Graduierungen

Faustformen

Kombinationsform Name der Bài Quyền Anmerkungen
1. Kombination Nam Hồng Quyền Thảo
(Long Hổ Quyền)
Drache und Tiger
2. Kombination Xà Hạc Quyền Schlange & Kranich
3. Kombination Tứ Lộ Đoản Quyền Löwe & Schlange & Kranich
4. Kombination Dương Thựơng Quyền 72 Grundstellungen
5. Kombination Sỏn Đông Liên Hoa Quyền Adler & Kranich & Tiger
6. Kombination Xà Quyền Schlange
7. Kombination Hổ Quyền Tiger
8. Kombination Ngũ Hành Quyền
9. Kombination Liên Hoa Quyền
10. Kombination Mai Hoa Quyền Pflaumenblüte
11. Kombination Bát Lộ Liên Hoa Quyền Kampf in 8 Richtungen
12. Kombination Thảo Mã Quyền Pferd
13. Kombination Phựơng Vũ Quyền Adler
14. Kombination Quí Châu Quyền
15. Kombination Lão Mai Quyền Thảo
16. Kombination La Hán Quyền

Waffenformen

Kombinationsform Name der Bài Quyền Anmerkungen
1. Kombination Schwert Nam Hồng Đơn Đao einschneidiges Schwert (gebogen)
2. Kombination Schwert Quí Châu Kiếm einschneidiges Schwert (gebogen)
1. Kombination Bo-Stab Hồng Côn 1 Stab Technik 1
2. Kombination Bo-Stab Hồng Côn 2 Stab Technik 1
1. Kombination Bambuswaffe Nam Hồng Xỉ
1. Kombination Speer Mai Hoa Thương Pflaumenblütenspeer
1. Kombination Lange Hellebarde Cửu Long Bát Quái Đao

Ausbildung und Gürtelgrade nach Festlegungen der Nam Hong Son - Kung Fu Schule (Hanoi 2001)

Gürtel Training Bài Quyền Anwendungen aus Freikampf Bruchtest
Schwarzer Gürtel
(Đai đen) Schwarzer Gürtel
Anfänger bis 6 Monate
 • Nam Hồng Quyền Thảo
 • Nam Hồng Quyền Thảo
Weißer Gürtel
(Đai trắng) Weißer Gürtel
1,5 Jahre
 • Xà Hạc Quyền
 • Tứ Lộ Đoản Quyền
 • Xà Hạc Quyền
 • Tứ Lộ Đoản Quyền
Blauer Gürtel
(Đai xanh) Blauer Gürtel
3 Jahre
 • Dương Thựơng Quyền
 • Hồng Côn 1
 • Hồng Côn 1
 • Đối luyện cấp 1
  (Freikampfstufe 1)
Hellrosa Gürtel
(Đai hồng) Hellrosa Gürtel
4 Jahre
 • Sỏn Đông Liên Hoa Quyền
 • Nam Hồng Đơn Đao
 • Hồng Côn 2
 • Hồng Côn 2
 • Đối luyện cấp 2
  (Freikampfstufe 2)
 • 10 Ziegel
Gelber Gürtel
(Đai vàng) Gelber Gürtel
5 Jahre
 • Xà Quyền
 • Hổ Quyền
 • Ngũ Hành Quyền
 • Liên Hoa Quyền
 • Đối luyện cấp 3
  (Freikampfstufe 3)
 • Freikampf mit Waffe
 • 13 Ziegel
 • 3 Ziele mit Faustschlag und Fußtritt
Roter Gürtel
(Đai đỏ) Roter Gürtel
6 Jahre
 • Mai Hoa Quyền
 • Bát Lộ Liên Hoa Quyền
 • Thảo Mã Quyền
 • Quí Châu Kiếm
 • Đối luyện cấp 4
  (Freikampfstufe 4)
 • Freikampf mit Waffe
 • 4 Ziele mit Faustschlag und Fußtritt
Roter Gürtel 1
(Đai đỏ 1 thao) Roter Gürtel 1
7 Jahre
 • Phựơng Vũ Quyền
 • Lão Mai Quyền Thao
 • Quí Châu Quyền
 • Nam Hồng Xỉ
 • Freikampf mit Waffe
Roter Gürtel 2
(Đai đỏ 2 thao) Roter Gürtel 2
7,5 Jahre
 • La Hán Quyền
 • Cửu Long Bát Quái Đao
Roter Gürtel 3
(Đai đỏ 3 thao) Roter Gürtel 3
8 Jahre
 • Mai Hoa Thương

Die Tabelle endet an dieser Stelle. Die Graduierungen setzen sich jedoch bis zum 7. Roten Gürtel fort.